Smluvní podmínky

Půjčovna strojů a nářadí


1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1 Tyto základní podmínky pronájmu stavební mechanizace a příslušenství (dále jen „ZP") určují část obsahu smlouvy o pronájmu věcí movitých mezi pronajímatelem a nájemcem (dále jen "Smlouva''), k jejich přijetí v aktuálním znění dochází samostatně, v rámcové smlouvě (pronajímatel jako „prodávající" a nájemce jako „kupující"), smlouvě nebo jiném ujednání o nájmu; písemně sjednaná odchylná úprava má přednost před zněním ZP.
1.2 Stavební mechanizace a příslušenství se pronajímá ve smyslu zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník, v platném znění (ustanovení § 2316-2320a § 2201a násl., případně § 2215 a § 2216).


2 NÁJEMNÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
2.1 Sazba a výše nájemného a způsob jeho úhrady je stanovena ve smlouvě.
2.2 Nájemce platí nájemné, po celou dobu užívání předmětu nájmu až do doby skončení nájmu; taktéž dokud neoznámí pronajímateli případně vzniklé poškození předmětu nájmu, pro které předmět nájmu nemůže řádně užívat, anebo ztrátu, nebo zničení předmětu nájmu; stejně tak platí nájemné, dokud je v prodlení s vrácením předmětu nájmu. Nájemce se zavazuje platit vždy přímo pronajímateli. Sazby nájemného jsou uváděny bez DPH, pokud nebylo stanoveno jinak.
2.3 Pronajímatel požaduje platby za nájemné dle smlouvy fakturací ve smyslu platných předpisů. Nájemce se zavazuje provádět úhradu nájemného v dohodnutých termínech a stanovených sazbách. Nájemce je povinen platit nájemné i tehdy, jestliže v průběhu doby trvání nájmu dojde k poškození či nadměrnému opotřebení (nad rámec běžný při řádném užívání) předmětu nájmu v důsledku nakládání způsobem, který odporuje ustanovením smlouvy nebo příslušných předpisů, jakož i jeho hospodářské nebo technické použitelnosti, ze strany nájemce nebo třetích osob.
Jestliže dojde k vrácení předmětu nájmu do 08:30 hodin ráno, nájemné se již za tento den neúčtuje.
2.4 V případě prodlení nájemce se zaplacením nájemného se tento zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% denně z nezaplacené částky. Tím však jako u všech ostatních smluvních pokut dle těchto podmínek není dotčeno právo pronajímatele na náhradu škody, která mu vznikla v souvislosti s prodlením s placením nájemného. Při prodlení nájemce s placením nájemného je pronajímatel oprávněn od této smlouvy odstoupit, přičemž po doručení projevu vůle pronajímatele o odstoupení od smlouvy nájemci, může pronajímatel předmět nájmu na náklady nájemce odebrat z místa jeho použití, a to i bez předchozího souhlasu nájemce (s výjimkou případu, kdy nájemce dobrovolně vydá předmět nájmu). V případě odstoupení od smlouvy má pronajímatel dále nárok na vydání bezdůvodného obohacení sestávajícího se z ušlého nájemného, na které měl podle smlouvy právo a které by nájemce byl jinak povinen platit, pokud by pronajímatel nevyužil právo od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo pronajímatele na náhradu jiné škody nebo úhradu smluvní pokuty dle těchto podmínek. V případě, že byla ze strany nájemce složena kauce, považuje se tato za vrácenou i v případě, že byla vrácena osobě, jež za nájemce předmět nájmu předala zpět pronajímateli. Pronajímatel je oprávněn jednostranně započíst své pohledávky dle této smlouvy na kauci složenou nájemcem.


3 KAUCE
3.1 Bylo-li tak sjednáno ve smlouvě, nájemce zaplatí pronajímateli kauci (peněžitou jistinu), a to nejpozději při uzavření smlouvy, a to ve výši ve smlouvě sjednané. Kauce se považuje za sjednanou, je-li ve smlouvě uvedena její výše.
3.2 Kauce zajišťuje zaplacení budoucího nájemného a splnění jiných povinností nájemce vyplývajících z nájmu i v důsledku poškození, ztráty nebo zničení předmětu nájmu.


4 MÍSTO POUŽÍVÁNÍ
4.1 Přesné místo používání předmětu nájmu je definováno ve smlouvě nebo jiném ujednání o nájmu. Nájemce svým podpisem potvrzuje převzetí předmětu nájmu, zároveň se ho zavazuje použít jen k účelu, pro který je určen, na sjednaném místě používání, osobně nebo prostřednictvím svých pověřených a technicky i odborně způsobilých zaměstnanců.


5 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU NÁJMU
5.1 Předmět nájmu může být předán do pronájmu jen po dohodě o platnosti těchto základních podmínek.
5.2 Předání a převzetí předmětu nájmu provádí servisní mechanik za přítomnosti nájemce či osoby k tomu nájemcem určené v prostorách pronajímatele, a to při předání i převzetí, pokud není písemně dohodnuto oběma smluvními stranami jinak.
5.3 Za vrácení předmětu nájmu se nepovažuje jeho odstavení před provozovnou nebo v prostorách provozovny bez toho, aby došlo k řádnému převzetí o kterém bude učiněn záznam. Pokud nájemce užívá předmět nájmu po skončení nájmu, může mu ho pronajímatel svépomocí odebrat z místa, na kterém se nachází, přičemž veškeré náklady spojené s úkonem odebrání předmětu nájmu nese nájemce.


6 PŘEPRAVA
6.1 Přepravu předmětu nájmu z půjčovny a zpět, jakož i přesuny v rámci staveniště zajišťuje nájemce na vlastní náklady, pokud ve smlouvě není dohodnuto jinak.
6.2 Nájemce je povinen přepravovaný předmět nájmu zabezpečit a chránit tak, aby nedošlo k jeho ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení.
6.3 V případě, že přepravu nebo montáž předmětu nájmu zajišťuje po dohodě s nájemcem pronajímatel, je nájemce povinen uhradit mu všechny náklady s tím spojené v den předání předmětu nájmu.


7 DOBA A SKONČENÍ NÁJMU
7.1 Datum a čas vzniku nájmu, datum a čas vrácení předmětu nájmu, sjednaná doba trvání nájmu, skutečná doba trvání nájmu a platební podmínky jsou definovány ve smlouvě o nájmu. Nájemní vztah vzniká momentem převzetí předmětu nájmu, pokud nebylo dohodnuto jinak.
7.2 Nájemce je oprávněn užívat předmět nájmu během doby stanovené ve smlouvě. Jeho nevrácení ke dni i předčasného skončení nájmu je považováno za neoprávněné užívání předmětu nájmu. Pronajímatel za čas neoprávněného užívání má vůči nájemci právo na nájemné stanovené ve smlouvě a navíc smluvní pokutu ve výši 20% z tohoto nájemného, dále na náhradu škody tím způsobené.
7.3 Nájemce se může s pronajímatelem dohodnout na prodloužení sjednané doby nájmu. Žádost o prodloužení sjednané doby nájmu je povinen nájemce doručit pronajímateli minimálně 2 dny před ukončením platnosti smlouvy a to v písemné formě. Dohoda o prodloužení je platná po odsouhlasení pronajímatelem. Pokud si nájemce nepřevezme předmět nájmu ve lhůtě do 48 hodin ode dne dohodnutého termínu počátku nájmu a písemné objednávky, je pronajímatel oprávněn od smlouvy odstoupit a/nebo uplatnit vůči nájemci právo na smluvní pokutu 5.000,-Kč a náhradu škody, která mu vznikla v důsledku nepřevzetí předmětu nájmu nájemcem (ušlý zisk, ušlé nájemné atd.).
7.4 Pronajímatel má právo vypovědět smlouvu bez výpovědní doby, nezaplatí-li nájemce nájemné ve lhůtě splatnosti.
7.5 Pronajímatel má právo vypovědět smlouvu z důvodu změny vlastníka předmětu nájmu. Výpovědní doba v tomto případě činí jeden měsíc.
7.6 Nájemce má právo nájem vypovědět. Výpovědní doba je pět dnů.


8 PRÁVA A POVINNOSTI PRONAJÍMATELE
8.1 Pronajímatel přenechává předmět nájmu nájemci tak, aby ho mohl užívat k ujednanému účelu.
8.2 Pronajímatel bude udržovat předmět nájmu v takovém stavu, aby mohl sloužit tomu užívání, pro které byl pronajat.
8.3 Pronajímatel zajistí nájemci nerušené užívání předmětu nájmu po dobu nájmu.
8.4 Pronajímatel neodpovídá za vadu, o které v době uzavření smlouvy smluvní strany věděly a která nebrání užívání předmětu nájmu a tato byla zapsána ve smlouvě o nájmu.
8.5 Pronajímatel zajišťuje na své náklady revize a kontroly předmětu nájmu, nejde-li o povinnost nájemce. Pronajímatel oznámí min. 2 dny před provedením technické prohlídky či revize nájemci, že je povinen přivézt předmět nájmu do prostor půjčovny, pokud není dohodnuto jinak.
8.6 Pronajímatel má právo požadovat předložení dokladu totožnosti nájemce. Bez jeho předložení má pronajímatel právo odmítnout uskutečnit jakékoli právní jednání.


9 PRÁVA A POVINNOSTI NÁJEMCE
9.1 Nájemce má právo řádně užívat předmět nájmu k ujednanému účelu, a povinnost platit nájemné a dodržovat smluvní ujenání.
9.2 Nájemce musí zajistit a provádět všechna účinná opatření, aby nedošlo k poškození, zničení, ztrátě, odcizení nebo zneužití předmětu nájmu třetími osobami.
9.3 Nájemce odpovídá za dodržování příslušných předpisů včetně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Nájemce odpovídá za to, že předmět nájmu je provozován odbornou obsluhou a v souladu s návodem na obsluhu a údržbu, technickými podmínkami a platnými normami na provoz. Nájemce prohlašuje, že byl při přebírání předmětu nájmu řádně seznámen s jeho obsluhou a údržbou.
9.4 Nájemce je povinen umožnit kdykoliv kontrolním orgánům pronajímatele přístup k předmětu nájmu za účelem provedení kontroly, a to bez zbytečného odkladu a dodatečných nákladů. Pokud nějaké vzniknou, nájemce je povinen tyto v plné výši uhradit pronajímateli.
9.5 Nájemce zajišťuje na své náklady pohonné hmoty, resp. jiný druh energie a mazadla ve smyslu technické dokumentace a doporučení pronajímatele, kvalifikovanou a odborně způsobilou obsluhu, pravidelnou technickou údržbu. Nájemce je povinen přivézt na vyzvání pronajímatele předmět nájmu do prostor půjčovny na technické prohlídky a revize, pokud není dohodnuto jinak. Dovoz a odvoz hradí nájemce, pokud nebylo dohodnuto jinak. Nájemce je povinen uchovávat dokumentaci, tj. tuto smlouvu, jejíž součástí je i předávací protokol. Za ztrátu technické dokumentace nájemcem, jako návod k obsluze, revizní kniha atd., během trvání nájemního vztahu je pronajímatel oprávněn nájemci účtovat jako sankci částku 2.500,-Kč za každou jednotlivou dokumentaci.
9.6 Nájemce je povinen neprodleně oznámit pronajímateli poškození, poruchu, havárii, ztrátu nebo odcizení předmětu nájmu a technické dokumentace. Pokud nájemce užívá předmět nájmu v rozporu se smlouvou, platnými předpisy nebo takovým způsobem, kterým se opotřebovává nad míru přiměřenou ,nebo hrozí jeho zničení, pronajímateli vzniká škoda nebo mu hrozí škoda, je pronajímatel oprávněn od smlouvy s okamžitou účinností odstoupit.
9.7 V případě, kdy nájemce předmět nájmu nevydá pronajímateli do 14 dnů od skončení nájmu, je potom povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši pořizovací ceny předmětu nájmu. Pořizovací cena je cena, za kterou je možné zakoupit nové zařízení odpovídající svým výkonem, kvalitou, výbavou a druhem práce předmětu nájmu.
9.8 Nájemce je povinen zdržet se užívání předmětu nájmu způsobem, který je v rozporu s bezpečnostními, požárními, ekologickými, hygienickými a jinými předpisy.
9.9 Nájemce je povinen zdržet se bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele provedení jakýchkoli změn nebo technických úprav na předmětu nájmu. Úhradu nákladů s tím spojených může nájemce požadovat jen tehdy, pokud se pronajímatel na takovou úhradu písemně zavázal. Pokud však nájemce zavinil poškození předmětu nájmu, nebo potřebu provedení běžných oprav, je povinen je provést na vlastní náklady v plné výši. Nájemce je povinen oznámit pronajímateli bez zbytečného odkladu potřeby oprav, které má provést pronajímatel. Při porušení této povinnosti odpovídá nájemce za škodu tím způsobenou. Pokud došlo k poškození nebo nadměrnému opotřebení pronajaté věci v době nájmu, odpovídá nájemce i za škody způsobené osobami, kterým umožnil k pronajaté věci přístup. Jestliže nájemce vynaložil na předmět nájmu náklady při opravě, ke které je povinen pronajímatel, má nárok na jejich náhradu v plné výši, a to jestliže pronajímatel bez zbytečného odkladu opravu neobstaral, ačkoli mu byla oznámena její potřeba.
9.10 Nájemce je povinen zdržet se jakéhokoli jednání, které by směřovalo k právní dispozici s předmětem nájmu. Právo na prominutí, slevu či snížení nájemného musí nájemce uplatnit u pronajímatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do konce ujednané doby nájmu nebo do 15 dní ode dne, kdy došlo ke skutečnostem toto právo zakládajícím. Nájemce je povinen platit nájemné v plném rozsahu i tehdy, pokud předmět nájmu nemohl užívat v důsledku vad, jeho poškození, vyřazení z činnosti, za které pronajímatel neodpovídá nebo které zavinil nájemce (zejména porušením svých povinností), jeho zaměstnanci nebo třetí osoby, které měly k předmětu nájmu přístup (či už s povolením nebo bez povolení nájemce) nebo pokud taková škoda vznikla způsobem, při kterém nájemce mohl nebo měl možnost ji odvrátit nebo jí zabránit.
9.11 Nájemce je povinen při skončení nájmu vrátit pronajatý předmět nájmu pronajímateli ve stavu odpovídajícím sjednanému způsobu užívání věci, vyčištěn, s veškerým příslušenstvím, doklady, klíči a podklady podle pokynů určených pronajímatelem a na místo jím určené. Pokud nájemce tuto povinnost poruší a neodevzdá předmět nájmu spolu s příslušenstvím řádně a včas pronajímateli, odpovídá za škodu tím vzniklou. Pokud nájemce poruší povinnost odevzdat pronajatý předmět vyčištěný, zaplatí smluvní pokutu ve výši jedné poloviny denní sazby nájemného za předmět nájmu. Tím není dotčeno právo pronajímatele na zaplacení pořizovací ceny předmětu nájmu vůči nájemci za ztracený nebo zničený předmět nájmu.
9.12 V rámci řádného užívání předmětu nájmu v souladu s jeho technickým určením a účelem nájmu se nájemce zavazuje dodržet tyto technické zásady, pokud je předmět nájmu stavební jeřáb, platí pro tento předmět nájmu ještě následující povinnosti pro nájemce, a to, že musí být uložen na rovné zpevněné ploše, připojení předmětu nájmu na elektrickou síť může provést pouze pracovník oprávněný na tento výkon práce v souladu s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Při napojení musí být zohledněna celková požadovaná kapacita odběru elektrické energie podle ČSN tak, aby nedošlo k porušení rozvodů a spotřebičů uvnitř předmětu nájmu. Uzemnění předmětu nájmu je třeba provést v souladu s příslušnou ČSN.
9.13 Nájemce se zavazuje používat předmět nájmu jen pro vlastní potřebu, tj. nesmí je v době trvání nájemního vztahu dát do užívání třetí osobě za úplatu ani bezúplatně. Pokud nájemce tuto povinnost poruší, je pronajímatel oprávněn od smlouvy odstoupit a všechny vzniklé náklady s tím spojené ponese nájemce. Během pronájmu nesmí nájemce odstranit, poškodit, smazat nebo zakrýt logo firmy pronajímatele, jinak mu bude účtována smluvní pokuta ve výši 2.500, -Kč za každý předmět nájmu.
9.14 Bez předchozího souhlasu pronajímatele nemůže nájemce provést změnu předmětu nájmu. Provede-li nájemce změnu předmětu nájmu bez souhlasu pronajímatele, uvede předmět nájmu do původního stavu, jakmile o to pronajímatel požádá, nejpozději však při skončení nájmu. Neuvede-li nájemce na žádost pronajímatele předmět nájmu do původního stavu, může pronajímatel nájem vypovědět bez výpovědní doby. 


10 ZVLÁŠTNÍ POVINNOSTI NÁJEMCE PŘI ÚDRŽBĚ A SERVISU PŘEDMĚTU NÁJMU
Nájemce je povinen dodržovat servisní pokyny a na vlastní náklady se s nimi seznámit. Níže jsou uvedeny příklady servisních úkonů, které je nutné u vybraných strojů provádět.
10.1 U vibračního pěchu nebo vibrační desky nájemce po každých třech hodinách práce vyčistí vzduchový filtr u stroje.
10.2 U motorových a elektrických řetězových pil nájemce zkontroluje a doleje olej na mazání řetězu.
10.3 Pokud u stroje začne svítit kontrolka označující servis, nájemce ukončí práci se strojem a obrátí se na pronajímatele, v jehož provozovně mu bude stroj vyměněn.
10.4 Při poškození elektrického nářadí nájemce nesmí v žádném případě provádět opravy či úpravy na tomto nářadí.
10.5 Pokud nájemce do motorového stroje použije pohonné hmoty vlastní (neodebrané od pronajímatele) odpovídá za správný výběr pohonných hmot.
10.6 U motorových strojů nájemce zkontroluje před započetím práce úbytek motorového oleje a popřípadě ho doplní.
10.7 Montáž lešení musí provádět vlastník platného průkazu lešenáře.


11 POJIŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ, ZABEZPEČENÍ A OCHRANA PŘEDMĚTU PRONÁJMU
11.1 Pronajímatel prohlašuje, že předmět nájmu je pro jeho potřeby pojištěn. Pojištění se nevztahuje na škody způsobené nedodržením technických podmínek a provozních norem zařízení nájemcem, porušením zákazu manipulace se zařízením neoprávněnými osobami a na vzniklé ztráty všeho druhu, včetně ušlého zisku, pokut, ztrát a nákladů vzniklých prodlením, vyřazením předmětu nájmu z provozu nebo jeho omezením v důsledku poškození, poruchy, vady zařízení apod., nedodržením sjednaného výkonu a ztrátou trhu nebo smlouvy. Za všechny takové škody, náklady a ztráty odpovídá v plné míře nájemce.
11.2 Další druhy pojištění nebo připojištění nad rámec výše uvedeného pojištění pronajímatele, zajišťuje a hradí nájemce. V průběhu nájmu je nájemce povinen oznámit pronajímateli jakoukoliv nehodu, poškození, ztrátu, zničení předmětu nájmu nebo škodu, která nastala v souvislosti nebo následkem užívání předmětu nájmu nebo z jiné příčiny, a to neprodleně po jejich zjištění písemnou formou.
11.3 V případě pronájmu mechanizace je nájemce povinen zajistit zařízení následujícím způsobem tak, že pokud je umístěno v uzavřeném a uzamčeném prostoru i během přestávek při pracovní činnosti, musí být řádně uzamčené zapalování, mechanické zabezpečení (např. zabezpečení uzamčeným řetězem, pevné spojení se základem apod.) Pokud je umístěno na otevřeném prostranství i během přestávek při pracovní činnosti musí být řádné uzamčené zapalování, mechanické zabezpečení (např. zabezpečení uzamčené řetězem, pevné spojení se základem, apod.), plocha s odstavenými stroji a zařízeními musí být zabezpečená.
11.4 V případě pronájmu stroje musí být navíc uzamčená kabina.
11.5 V případě pronájmu příslušenství (např. hydraulická kladiva, lopaty, pěchy, apod.) je nájemce povinen zajistit předmět nájmu proti odcizení mechanicky (např. zabezpečení uzamčené řetězem spojené s pevným bodem apod.) a to i během přestávek při pracovní činnosti.


12 POŠKOZENÍ, PORUCHY, HAVÁRIE A S TÍM SPOJENÉ SANKCE
12.1 V případě nejasnosti příčiny vyřazení předmětu nájmu z provozu z titulu poškození, poruchy nebo havárie, přezkoumá okolnosti a míru zavinění přebírající technik. Ve sporných případech objedná pronajímatel vyhotovení znaleckého posudku. Náklady na jeho vyhotovení hradí nájemce. Pronajímatel až do skončení sporu není povinen převzít stavební mechanizaci, takže nájemce hradí dále nájemné, pokud nebude sjednáno jinak.
12.2 V případě poškození, poruchy nebo havárie pronajaté stavební mechanizace a příslušenství, které bylo zaviněné nájemcem, tento hradí veškeré náklady vzniklé z odstranění závady.
12.3 Při větších poškozeních, poruchách a haváriích pronajatých stavebních mechanizací a příslušenství, které byly zaviněny nájemcem, tento hradí veškeré náklady vzniklé z odstranění závady a zároveň hradí nájemné pronajímateli během celé doby opravy, pokud nebylo sjednáno jinak. Za opožděné vrácení stavební mechanizace a zařízení bude pronajímatel účtovat nájemci vedle již uvedeného v odstavci 7.2 zároveň veškeré náklady, které z tohoto důvodu vznikly v důsledku zanedbání údržby.
12.4 Nájemce odpovídá za škodu na předmětu nájmu nebo jinou v souvislosti se smlouvou a nájmem předmětu zásadně bez omezení a bez ohledu na zavinění.


13 ÚDRŽBA
13.1 Při poškození nebo nadměrném znečištění interiéru zařízení, které neodpovídá běžnému užívání, bude pronajímatel požadovat úhradu nákladů spojených s opravou, čištěním nebo desinfekcí, a to v plném rozsahu.
13.2 Během nájmu je nájemce povinen provádět všechny běžné úkony údržby zejména stanovené v doporučení o údržbě zařízeni a přesně dodržovat jejich stanovené lhůty. V případě, že nájemce nedodrží předepsané úkony pravidelné údržby a obsluhy zařízení, pronajímatel může před uplynutím dohodnuté doby užívání zařízení odstoupit od smlouvy.


14 JINÁ USTANOVENÍ
14.1 Pokud během platnosti smlouvy dojde k nedorozumění při výkladu jednotlivých článků smlouvy a těchto ZP, budou sporné otázky řešeny mezi pronajímatelem a nájemcem především vzájemnou písemnou dohodou.
14.2 Pokud nedojde k dohodě a vzájemnému vypořádání, bude pronajímatel s nájemcem řešit spor soudní cestou. Je-li to možné, k řešení případných sporů vzniklých z tohoto závazkového vztahu určují účastníci jako příslušný věcně příslušný soud dle sídla pronajímatele.
14.3 Odstoupení od smlouvy z důvodu v ní stanoveném, nebo v zákoně provede pronajímatel doručením písemného oznámení o odstoupení zaslaného na adresu nájemce. Účinnost odstoupení od smlouvy nastává dnem doručení písemnosti nájemci, tímto dnem současně smlouva zaniká. V případě pochybností platí, že odstoupení bylo nájemci doručeno 5. dne poté, co bylo podáno doporučeně na poště. Tyto ZP nabývají platnosti od 01.05.2019 a jejich účinky se vážou ke dni podpisu smlouvy.


15 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO SPOTŘEBITELSKÉ SMLOUVY
15.1 Ustanovení tohoto článku nájemního řádu se použijí na smlouvy, které pronajímatel uzavírá s nájemcem, který je spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku (dále „spotřebitelské smlouvy") a na závazky z nich vzniklé.
15.2 Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla uzavřena osobně, bez použití prostředků komunikace na dálku a to za současné fyzické přítomnosti smluvních stran v prostorách provozovny pronajímatele.
15.3 Nájemce prohlašuje, že veškerá sdělení pronajímatele vůči nájemci byla učiněna jasně a srozumitelně a to v jazyce, ve kterém je uzavřena smlouva.
15.4 Pronajímatel se zavazuje činit veškerá budoucí sdělení vůči nájemci jasným a srozumitelným způsobem a to v jazyce, ve kterém je uzavřena smlouva.


16 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ
16.1 Nájemce výslovně podle zákona § 11 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších právních předpisů, uděluje pronajímateli souhlas se zpracováním jeho osobních údajů uvedených ve smlouvě, jakož i všech dalších osobních údajů, které mu nájemce poskytne během trvání nájemního vztahu a v souvislosti s ním.
16.2 Nájemce souhlasí s tím, že pronajímatel bude jeho osobní údaje zpracovávat pro účely vedení agendy nájemců pronajímatele, výkonu práv a povinností pronajímatele a pro ochranu práv a oprávněných zájmů pronajímatele, a to po dobu trvání nájemního vztahu i po skončení tohoto nájemního vztahu.
16.3 Nájemce prohlašuje, že je bez omezení schopen plnit své splatné dluhy, není v likvidaci, platební neschopnosti nebo insolvenci, není na něj vedena exekuce nebo obdobné řízení, jinak pronajímatel může od Smlouvy odstoupit; nájemce bude o změnách neprodleně informovat.
16.4 Nájemce potvrzuje, že uvedené podmínky přečetl, jejich obsahu porozuměl, jsou mu známé, a na znak souhlasu to potvrzuje svým podpisem. Potvrzuje dále, že podmínky neobsahují dle obsahu ani způsobu vyjádření podmínky, které nelze rozumně očekávat, ani zvláštní požadavky; užití obchodních podmínek nájemce je vyloučeno.

 

 

Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti
Naše webová stránka ukládá data na vašem zařízení (cookies a úložiště prohlížeče), aby bylo možné identifikovat vaši relaci a dosáhnout základní funkčnosti platformy, zážitku z prohlížení a zabezpečení.
Můžeme ukládat data na vašem zařízení (soubory cookie a úložiště prohlížeče), abychom mohli poskytovat doplňkové funkce, které zlepšují váš zážitek z prohlížení, ukládat některé vaše preference bez uživatelského účtu nebo bez přihlášení, používat skripty a/nebo zdroje třetích stran, widgety atd.
Použití analytických nástrojů nám umožňuje lépe porozumět potřebám našich návštěvníků a tomu, jak naši stránku používají. Můžeme použít nástroje první nebo třetí strany ke sledování nebo zaznamenávání vašeho procházení našich webových stránek, k analýze nástrojů nebo komponent, se kterými jste interagovali nebo je používali, k zaznamenávání konverzních událostí a podobně.
Můžeme používat soubory cookie a nástroje třetích stran k vylepšení nabídky produktů a/nebo služeb naší nebo našich partnerů, její relevance pro vás na základě produktů nebo stránek, které jste navštívili na tomto webu nebo na jiných webových stránkách.

Přihlášení